In ‘n Neutedop

Gideonette de la Rey, ‘n skugter jong meisie met ‘n vervloekte familienaam, besef skielik sy is die enigste oorlewende lid van haar familie met dié naam.

Opsomming

Na haar pa se skielike dood, verval Gideonette de la Rey, ’n vreesbevange, jong hipokondriese meisie met ’n ooraktiewe verbeelding, in depressie as sy besef sy is die enigste een oor met ’n vervloekte familienaam. Met die hulp van haar nuwe vriend, Bhubesi, en sy tuisgemaakte maantuig sal sy die krag moet vind om haar vrese in die gesig te staar om die vloek te breek.

Storie agter die storie

Hanneke is ses jaar gelede genader om Riana Scheepers se novella Blinde Sambok in ’n speelfilm te omskep. Sy het onmiddellik verlief geraak op die geheimsinnige en pragtig geskryfde storie van ’n jong meisie wat met ’n vervloekte naam saamleef en sy kon aanklank vind by die temas in die boek.

“Die sentrale tema wat ek wou verken, is die idee van hoe ons vrees oorkom en ons persoonlike narratiewe herskryf deur die moed te kry om ons monsters in die gesig te staar in plaas daarvan om weg te hardloop van hulle af,” sê Schutte.

“Ek wou die idee verken dat ’n vloek net ’n storie is wat jy jouself vertel – ’n storie wat deel van jou persoonlike narratief geword het.”

“Daar is soveel oënskynlik onskadelike stories wat ons daagliks vir onsself vertel – klein vloeke – wat ons lewens klein en veilig hou. Hierdie vrese en geïnternaliseerde beperkende oortuigings oor ons vermoëns en waarde, verhoed ons om ten volle geaktualiseerde lewens te leef.”

Na verskeie konsepte, het Schutte besef die omvang van die film moet groter wees om ’n eg kinematiese verhaal te vertel wat waardig vir die groot skerm is. Sy het besluit om ’n paar storielyne te verander en om die Maantuig in die storie in te sluit.

Sy het ook besluit om die storie te laat afspeel in een van Suid-Afrika se mooiste areas, die mistieke Magoebaskloof. Sy het ontwikkelingsbefondsing van die Suid-Afrikaanse Film- en Video Fondasie ontvang en het die draaiboek in 2014 voltooi.

Toe het sy saamgespan met die Suid-Afrikaanse filmlegende, André Scholtz, wat as vervaardiger aan boord gekom het. Saam het hulle produksiebefondsing van die NFVF en kykNET bewerkstellig en produksie het vroeg in 2017 ’n aanvang geneem.

In a Nutshell

Gideonette de la Rey, a timid young girl, who is one of only two surviving family members living with a cursed family name, suddenly finds that she’s the only one left.

Summary

After her father’s sudden death, Gideonette de la Rey, a fearful young hypochondriac with an overactive imagination, descends into darkness as she realises she’s the only one left with a cursed family name. With the help of her new friend Bhubesi and his make-shift moonship, she’ll have to find the inner strength to face her fears in order to break the curse.

The Story Behind the Story

Six years ago, Hanneke was approached to adapt the Riana Scheepers novella Blinde Sambok into a feature film. She immediately fell in love with the mysterious and beautifully written story of a young girl living with a cursed name and she could relate to the themes in the book.

“The central theme that I wanted to explore was the idea of how we can transcend fear and rewrite our own personal narratives by finding the courage to face our monsters instead of running away from them,” says Schutte.

“I wanted to explore the idea that a curse is just a story you tell yourself – a story that has become a part of your personal narrative. There are so many, seemingly innocuous stories we tell ourselves on a daily basis – tiny curses – that keep our lives small and safe. These fears and internalised limiting beliefs about our capabilities and worth, limit our growth and keep us from living fully actualised lives.”

After several drafts she realised the scope of the film needed to be bigger in order to create a truly cinematic tale that is worthy for the big screen. She decided to change a few of the story lines and to introduce the Moonship to the story.

She also decided to set the story in one of South Africa’s most picturesque areas, the mystical Magoebaskloof. She received development funding from the South African National Film and Video Foundation (NFVF) and finished the script in 2014.

That’s when she teamed up with South African film legend, André Scholtz, who came onboard as producer. Together they secured production funding from the NFVF and kykNET and production commenced in early 2017.